LP HTML Cache

plugin banner

LP Cache sẽ lưu lại 1 tệp Cache (HTML) được nén tối đa. Sau khi khách hàng truy cập vào website của bạn LP Cache sẽ xử lý việc đọc file cache cố định …

Author:Le.VanPhu (profile at wordpress.org)
WordPress version required:3.0
WordPress version tested:5.0.3
Plugin version:1.0.0
Added to WordPress repository:14-02-2019
Last updated:18-02-2019
Rating, %:100
Rated by:1
Plugin URI:http://wordpress.org/plugins/lp-cache/
Total downloads:81
plugin download
Click to start download